•  از تاریخ
   تا تاریخ
   
  پیام انجمن هنرهای نمایشی استان آذربایجان غربی برای شهادت سرداد سلیمانی

شهادت هنر مردان خداست 
  پیام انجمن هنرهای نمایشی استان آذربایجان غربی برای شهادت سرداد سلیمانی

  شهادت هنر مردان خداست 

  به گزارش تئاتر استان آذربایجان غربی ، انجمن هنر های نمایشی استان آذربایجان غربی طی بیانیه ای  از طرف عموم هنرمندان تئاتر استان ترور سردار قاسم سلیمانی نماد مقاومت ...