در حال بارگذاری ...

برگزاری کارگاه ماسک سازی در ارومیه

به گزارش تئاتر استان آذربایجان غربی، کارگاه آموزشی ماسک سازی توسط گروه رقص عروسک با همکاری یونیمای آذربایجان در هشت جلسه برگزار شد .

بابک رستم زاد سرپرست گروه تئاتر رقص عروسک و مربی دوره در این باره افزود در این کارگاه مباحث  منشاء پیدایش ماسک ، انواع مواد مصرفی در ساخت ،اندازه ها براساس چهره در ساخت ماسک گچی ،  نقش چهره در ساخت، اجرای ماسک باند گچی ، ساخت ماسک از مواد دیگر (باند زخم یا پارچه تنظیف) ،  توانایی طراحی ماسک با توجه به شخصیت ،  انواع مواد و ابزار در ساخت ماسک ،  ساخت وتهیه ماسک و ... آموزش داده شد که هنرجویان در طول دوره با فراگرفتن این آموزش ها توانایی ساخت انواع ماسک را پیدا کردند و در پایان دوره ماسک های ساخته شده توسط هنرجویان به معرض نمایش درآمد  .
نظرات کاربران